© 2024 Amstelland Zorg
Terug naar overzicht

Zorgprogramma valpreventie

Naast het Integraal Zorg Akkoord (IZA) is er het Gezond en Actief Leven Akkoord (GALA) wat vooral uitgevoerd wordt door de gemeenten. In het GALA is preventie een belangrijke onderdeel. Eén van de preventie-thema’s betreft valpreventie. Die pilot die al liep is opgegaan in dit project.

De gemeente Amstelveen heeft het mandaat om de valpreventieketen in de hele Amstelland regio in te richten, samen met de partners die daarin actief zijn. Ze werkt hierin nauw samen met Amstelland Zorg, omdat het thema zowel zorg als welzijns-en sportaspecten in zich heeft.

Tijdspad

Begin juli 2023 is een regionale projectleider (Angelien Borgdorff) aan de slag gegaan om de huidige stand van zaken in kaart te brengen: wie doet nu wat in de keten in de verschillende gemeenten, hoe is e.e.a. gefinancierd, waar zitten nog gaten of dubbelingen, hoe ziet de onderlinge samenwerking eruit, enz.

In oktober 2023 is een multidisciplinaire, domeinoverstijgende projectgroep (hyperlink naar leden projectgroep) aan de slag gegaan om de valpreventieketen met de partners toekomstbestendig te maken. Een deel van de inrichting zal regionaal hetzelfde zijn en voor een deel is couleur locale natuurlijk mogelijk. Er zal zoveel mogelijk gebruik gemaakt worden van bestaande infrastructuren en beweegaanbod en natuurlijk van geleerde lessen uit voorgaande pilots.

In januari 2024 zal de keten grotendeels ingekleurd zijn. Dan moet duidelijk zijn wie wat doet in elke fase van de keten en hoe men onderling samenwerkt en communiceert. De regionale overeenkomsten en lokale verschillen zullen daarin ook tot uiting komen. Hopelijk hebben we dan meer duidelijkheid over de uitvoering van de valanalyse bij de hoogrisicogroep.

Vervolgens wordt een implementatieplan gemaakt in afstemming met de projectgroep en de lokale partners, zoals de wijksamenwerkingsverbanden.

Landelijke keten

De regionale valpreventieketen volgt zoveel mogelijk de landelijke ketenaanpak van VeiligheidNL. Op de website van VeiligheidNL is veel informatie te vinden waar wij gebruik van maken, zoals de valrisicotest en het bepalen van de mate van valrisico.

Ook informatie over de erkende beweeginterventies, zoals In Balans en Otago, zijn hier terug te vinden. VeiligheidNL organiseert de trainingen voor docenten die deze beweeginterventies geven.

Downloads

Veelgestelde vragen

  • Wie zitten er in de werkgroep?

Sluiten